ผู้เขียน: apar

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันวิชา…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

📢 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมค…

Read more