การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

📢 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 📢

กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568
ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🗓 วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564

📌 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

*เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้ หากชื่อไม่ตรงตาม Zoom Code ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุม*

 

ติดต่อสอบถาม

e-Mail : [email protected]
Line : @pdpamasterplan หรือ Add LINE  CLICK !!

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

“กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

 

ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงบ่าย จะเป็นการนำเสนอ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

 

(ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงและพัฒนากฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากล

 

การนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 จำนวน 5 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เนื้อหาการนำเสนอเหมือนกันทุกครั้ง) ท่านผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด ดังนี้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับกรุงเทพฯ/ปริมณฑล [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1]

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคเหนือ [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2]

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3]

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคตะวันออก [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4]

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคใต้ [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 5]

 

***ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือประสงค์ที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @pdpamasterplan หรือ Add LINE CLICK !!
หรือ โทร. 080 054 6427

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดทำขึ้นเป็นแบบออนไลน์ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่ง e-Mail ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียนจากท่าน และดำเนินการจัดส่ง link การเข้าร่วมประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ท่านในลำดับถัดไป