หลักสูตร Data Protection Officer (DPO) : Hands-on Workshop

หลักสูตร Data Protection Officer (DPO) : Hands-on Workshop

รุ่นที่ 2 เริ่มเรียนวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566

เวลา 08:00 – 17:30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร (Certificate)