“แนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม”

“แนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม”

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนิน โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม เรื่อง “แนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม”
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการได้ประโยชน์สูงสุด
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
แสดงความคิดเห็น  Click

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับตัวชี้วัด Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ e-mail: [email protected]