Research, Year 2020

Research, Year 2020

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายนามผู้ว่าจ้าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม บริษัทต่างๆ มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่บริษัทได้เก็บข้อมูลไว้

การดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ต้องมีความโปร่งใสในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี (Data Governance) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคต การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างโปร่งใส การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น

 


 

โครงการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รายนามผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยมีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ (ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลดน้อยลง การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


Research, Year 2021   l  Research, Year 2019