ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

📢 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 📢

 

“โครงการมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบายและกฎระเบียบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ”

 

เพื่อการพัฒนาแนวคิดในการคุ้มครองบริโภค โดยนำข้อเสนอแนะมาประกอบการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับนโยบายให้เหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภค และการนำข้อคิดเห็น นำข้อเสนอแนะของแต่ละประเด็นมาใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบาย ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ

 

🗓 วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

📍 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

 

📩 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

 

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้เตรียมค่าพาหนะเดินทางให้ท่านละ 400 บาท

(จำกัดเพียง 100 ท่านแรกที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ)

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 697 6801/ 090 313 9706

 

โดยมีประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  • ประเด็นที่ควรคำนึงถึงสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  • ผลกระทบจากการหลอมรวมสื่อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  • ระบบการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสม (โทรทัศน์แบบดั้งเดิม และโทรทัศน์แบบ OTT)
  • มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (โทรทัศน์แบบดั้งเดิม และโทรทัศน์แบบ OTT)

o การกำกับดูแลเนื้อหารายการ

o การจัดผังรายการ

o การกำกับดูแลโฆษณา

o การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

o การเข้าถึงเนื้อหารายการของผู้พิการ

o การจัดการข้อเรียกร้องของผู้บริโภค

o ปัญหา และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในยุคการหลอมรวมสื่อ