Research, Year 2018

Research, Year 2018

โครงการวิจัยการศึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล

การควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ หากปล่อยไว้จะทำให้เกิดปัญหาในการที่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการใช้กิจกรรมเสี่ยงโชคหรือชิงโชคมอมเมาผู้บริโภค จนละเลยหน้าที่ในการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อครองใจผู้บริโภค และทำลายระบบการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ส่วนตัวผู้บริโภคอาจไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังเดินเข้าสู่การเล่นพนันที่แฝงมากับการส่งเสริมการขายด้วยการชิงโชคหรือเสี่ยงโชค จึงต้องมีการศึกษากฎหมายเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม ในประเทศไทยได้พิจารณาถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคม จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการออกกฎหมายเพื่อมากำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทันสมัย และเป็นสากล โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นร่างกฎหมายและนำเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ และสาธารณะชน ให้นำไปพิจารณาและใช้ประโยชน์ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อันจะเป็นผลทำให้ลดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันแฝงในรูปแบบการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ การส่งเสริมการศึกษาและ การวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการพนัน รวมทั้งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน เพื่อนำเสนอร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม ทันสมัย และเป็นสากล แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพิจารณาและใช้ประโยชน์ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัวต่อการพนันแฝงที่เข้ามาในรูปแบบการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ

 


 

โครงการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง การคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมโลกรวมถึงประเทศไทย พบว่าผู้เยาว์ที่เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากผู้เยาว์เป็นกลุ่มที่อ่อนไหวทางสังคม จึงมีการนำผู้เยาว์ไปแสวงหาประโยชน์ได้โดยง่าย โดยใช้อำนาจข่มขู่ให้ผู้เยาว์ให้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ภัยออนไลน์ต่อผู้เยาว์จึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการออกมาตรการคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ ในระดับสากลได้มีความคิดริเริ่มในการออกกฎเกณฑ์มากำกับดูแลเพื่อลดการละเมิดทางเพศของผู้เยาว์ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีมาตรการคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เยาว์ โครงการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง การคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ของประเทศ

 


 

โครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายการบังคับคดีแพ่งในภูมิภาคอาเซียน

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชน การลงทุน สินค้าและบริการ และเงินทุนอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้สามารถรับมือกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน ปรับปรุงพัฒนาระบบการบังคับแพ่งให้ทันสมัย ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากช่องว่างด้านกฎหมายการบังคับคดีที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินภารกิจและบทบาทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอำนวยประโยชน์ให้กับการทำธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ด้อยโอกาส กฎหมายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเรื่องเงินลงทุน เพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีปัญหาจากเงินกู้นอกระบบ เพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายการบังคับคดีแพ่งในภูมิภาคอาเซียน จะเป็นการบังคับคดีแพ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งของไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน รวมถึงช่วยกำหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งในประชาคมอาเซียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน นำไปสู่การอำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ทันสมัย และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งของไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน การจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งในประชาคมอาเซียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน อันจะนำไปสู่การอำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ทันสมัย และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

 


 

โครงการจัดทำแนวทางการป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ (Developing guideline and promoting awareness on child and youth online risk and protection)

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง จริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม(Convergent Media) อย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการสื่อสารของคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น จนขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมถึงมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน สภาพสังคม เสียเวลา เสียสุขภาพ และขาดสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และหน้าที่การงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่มีการหารือในเวทีสหประชาชาติ ยกระดับการรับรู้ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เน้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประเทศไทยได้ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ บุคคลรอบด้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งตัวเด็กและเยาวชน ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งสามารถปกป้องและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี คุณภาพ สามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างฉลาดและมีความสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม รวมถึงรู้เท่าทันภัย รู้ทันการถูกล่อลวง และรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้ำง ยังนำมาซึ่งความสันติในสังคมเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจิทัลในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชนและ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจิทัล ในกลุ่มประเทศ

 


Research, Year 2019   l  Research, Year 2017