ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

 

โดยมีเนื้อหาของการประชุมดังนี้
1. สรุปผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  • สภาพของอุตสาหกรรมในปัจจุบันด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
  • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • ทิศทางและการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
  • รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2. ข้อเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย และประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล (Regulatory Reform) ที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เหมาะสมในอนาคต

การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

📌 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

ลงทะเบียน : CLICK

เอกสารประกอบการประชุม : CLICK

*เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้ หากชื่อไม่ตรงตาม Zoom Code ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุม*

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันตอบรับการลงทะเบียน และจะส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ท่านในลำดับถัดไป

***หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion จากอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อทีมงานทางไลน์ @ott-regulation

 

ติดต่อสอบถาม

e-Mail : [email protected]
Line : @ott-regulation หรือ Add LINE  CLICK