ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

 

โดยมีเนื้อหาของการประชุมดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

  • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
  • การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
  • การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศและสรุปผลการศึกษาของต่างประเทศ

 

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

3. วิพากษ์แนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2564

📌 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

ลงทะเบียน : CLICK

เอกสารประกอบการประชุม : CLICK  (ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

*เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้ หากชื่อไม่ตรงตาม Zoom Code ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุม*

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันตอบรับการลงทะเบียน และจะส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ท่านในลำดับถัดไป

***หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion จากอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อทีมงานทางไลน์ @apar-utcc

 

ติดต่อสอบถาม

e-Mail : [email protected]
Line : @apar-utcc หรือ Add LINE