Research, Year 2021

โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

 


 

กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดําเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 


 

โครงการมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบายและกฎระเบียบการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ

รายนามผู้ว่าจ้าง กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 


 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รายนามผู้ว่าจ้าง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 


Research, Year 2022   l  Research, Year 2020