Research, Year 2019

Cross-Border Data Privacy Regulations in ASEAN: Overcoming Institutional Challenges

รายนามผู้ว่าจ้าง The University of the Thai Chamber of Commerce

Organizations in ASEAN now rely on data to be transferred freely to provide digital products and services across borders. Nevertheless, free flow of cross-border data increases risks of privacy infringement. There are existing ASEAN frameworks that touch upon cross-border data transfers, but most of them are non-binding instruments and their approaches are fragmented. The study conducts a comparison between ASEAN frameworks and other international and regional frameworks to recommend areas for improvement. The study recommends that ASEAN frameworks can be improved in key areas such as institutional oversight and interoperability with other international frameworks.

 


 

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง นโยบายการกำหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights and Market Access Policy)

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การเปิดให้ดาวเทียมต่างชาติสามารถเข้ามาแข่งขันให้บริการในประเทศจะส่งผลให้เกิดการลดการผูกขาด ทำให้ผู้บริโภคในประเทศมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น อัตราค่าบริการลดลง และได้รับคุณภาพของบริการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ การอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศ (Landing Rights) เพื่อให้มีการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ และไม่ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเสียเปรียบ การศึกษาวิจัยนโยบายการกำหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights and Market Access Policy) เพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอสิทธิในการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพื่อให้บริการในประเทศไทย จะช่วยลดปัญหาจากความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการดาวเทียมต่างชาติของผู้ใช้บริการในไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแต่ไม่มีโครงข่ายสามารถเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขันในประเทศ มีกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลการแพร่สัญญาณของดาวเทียมต่างชาติที่เหมาะสม เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในประเทศไทย และมีมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับหลักสากลโดยการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของธุรกิจดาวเทียมวงโครจรค้างฟ้า (Geo-stationary Orbit) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ประกอบการไทยในกรณีที่ประเทศไทยให้สิทธิการส่งและรับสัญญาณเข้ามาในประเทศโดยดาวเทียมต่างชาติ รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบในปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights and Market Access Policy) รวมทั้งพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายการกำหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights and Market Access Policy) ที่สอดคล้องกับพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและผู้ประกอบการชาวไทยโดยให้คำนึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการให้บริการดาวเทียมในรูปแบบอื่น

 


Research, Year 2020   l  Research, Year 2018