Research, Year 2012

โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายนามผู้ว่าจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2556-2558 และเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดแผนฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อบูรณาการการดำเนินยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรมโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2556-2558 และเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดแผนฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อบูรณาการการดำเนินยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม


Research, Year 2013