อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดอบรม
“โครงการการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรุ่น ที่ 1”
 
 ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
📅 เมื่อวันที่ 6 และ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานี้
 
📢 โดย ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน ผศ.ดร. ปกรณ์ วิญญูหัตกิจ ผศ.ดร. อรอมล อาระพล ผศ.ดร. ศิริญญา ดุสิตนานนท์
ผศ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
 
🤩เมื่อผ่านการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เป็น ผู้สอนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ที่ได้รับรองจาก สคส.